Zalety i wady upadłości konsumenckiej

Zalety i wady upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka jest znakomitym sposobem na trwałe oddłużenie i szansą na nowy życiowy start. Przed ubieganiem się o ogłoszenie upadłości należy jednak dokładnie zapoznać się z tą instytucją i rozważyć wszelkie "za" i "przeciw".

 

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - KORZYŚCI

Życie bez komorników

Z dniem ogłoszenia upadłości postępowania egzekucyjne są zawieszane z mocy prawa, a z momentem uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości - umarzane z mocy prawa. Oznacza to, że po ogłoszeniu upadłości istnieje zakaz prowadzenia postępowań egzekucyjnych. Komornicy nie mogą dokonywać dalszych zajęć.

Zawieszenie postępowań sądowych o zapłatę

Postępowania sądowe w sprawie wszczętej przeciwko upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości ulegają zawieszeniu. Co więcej, jeśli syndyk uzna wierzytelności na liście wierzytelności, zawieszone postępowania sądowe będą umorzone. Podczas postępowania upadłościowego powództwo przeciwko upadłemu w sprawach dotyczących masy upadłości jest niedopuszczalne.

Oddłużenie

Głównym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie. Dłużnik wykonując plan spłaty ustalany przez sąd co do zasady nigdy nie spłaca całości długów. Z momentem wykonania przez dłużnika planu spłaty, pozostałe długi ulegają umorzeniu. Należy pamiętać, że jeżeli dłużnik nie posiada możliwości spłacania wierzycieli w ramach planu spłaty, sąd może odstąpić od ustalenia planu spłaty i od razu umorzyć zobowiązania. Prowadzi to do oddłużenia upadłego.

Uwolnienie się od windykatorów

Z racji na ogłoszenie upadłości, wierzyciele aby dochodzić swoich roszczeń muszą zgłosić się na listę wierzytelności. Co to oznacza dla upadłego? Znacznie wzmacnia to jego pozycję, gdyż wierzyciele nie mogą już dochodzić zapłaty bezpośrednio od upadłego. Co więcej, upadły ma zakaz wybiórczego zaspokajania wierzycieli. Co oznacza, że nie może spłacać np. jednego, wybranego wierzyciela. A zatem upadły w ogóle nie powinien dobrowolnie spłacać poszczególnych wierzycieli. Co ma zatem uczynić. Czekać na ustalenie przez sąd planu spłaty.

Zatrzymanie naliczania odsetek

Z dniem ogłoszenia upadłości wstrzymuje się naliczanie odsetek. Istnieją od tego wyjątki - np. przy hipotece, gdzie wierzyciel hipoteczny może naliczać dalej odsetki, nawet po ogłoszeniu upadłości. Są to jednak wyjątki nieczęste i nieliczne.

Możliwość zawarcia układu z wierzycielami

Po ogłoszeniu upadłości możliwe jest zawarcie ugody (układu) z wierzycielami, na mocy którego można uzgodnić sposób spłaty długów, czy podział majątku. Od stron zależy zatem treść porozumienia. W praktyce rzadkością jest zawieranie ugody z wierzycielami, gdyż bardziej opłacalnym z punktu widzenia dłużnika jest ustalenie przez sąd planu spłaty.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - MINUSY

Sprzedaż majątku

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się tzw. masą upadłości, którą spisuje syndyk, a następnie sprzedaje. Syndyk nie sprzedaje całego majątku, gdyż niektóre rzeczy nie wchodzą do masy upadłości i są wyłączone spod egzekucji. W skrócie - syndyk nie może sprzedać tego majątku, którego nie może zająć komornik,.

Potrącenia z wynagrodzenia/renty/emerytury

Do czasu ustalenia planu spłaty (lub odstąpienia od jego ustalenia i umorzenia długów) syndyk będzie potrącał na rzecz masy upadłości część wynagrodzenia za pracę, rentę lub emeryturę. Do dyspozycji upadłego pozostają kwoty wolne od zajęć. Kwoty zajmowane przez syndyka syndyk wynoszą tyle, co kwoty, które zajmuje komornik. Np. dla świadczeń rentowych co do zasady będzie to 25%.

Początkowy problem z rachunkami bankowymi

Z praktyki należy wskazać, że każdy bank z momentem otrzymania wiadomości o ogłoszeniu upadłości blokuje rachunki bankowe. Najprościej założyć nowy rachunek bankowy po ogłoszeniu upadłości. Jednakże prawdopodobnie i w tym wypadku będzie konieczna interwencja syndyka, który powinien wskazać bankowi, ażeby pozostawił rachunek do wyłącznej dyspozycji upadłego.

Rozdzielność majątkowa małżonków

Cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości i podlega sprzedaży. Małżonkowi pozostaje wyłącznie roszczenie o zapłatę, zgłaszane na listę wierzytelności. Czyli małżonek traktowany jest jak każdy inny wierzyciel. Należy pamiętać, że z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Nie jest ona może typowym "minusem" upadłości konsumenckiej, ale należy po prostu mieć świadomość powyższego.